Zoek interventies

Interventies

Aantal gevonden interventies 100

Armoede en gezondheid van kinderen

Schulden en armoede, gezondheid, lage SES

De interventie is gericht op kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar bij wie een gezondheidsrisico is gesignaleerd dat samenhangt met geldgebrek in het gezin. 'Armoede en gezondheid' bestaat uit vier stappen: signalering door een consultatiearts, vervolgcontact over de ontwikkeling van het kind in relatie tot de financiële situatie van het gezin, toeleiding naar de gemeentelijke sociale dienst voor het verstrekken van middelen en het nazorgcontract.

Asja

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling, psychische gezondheid en ggz

Asja is een sterk gestructureerd 7x24 uurs programma voor meisjes en jonge vrouwen van 12 tot 23 jaar die via loverboys in de prostitutie zijn terecht gekomen of die het risico lopen daarin te belanden. Het programma is erop gericht de deelneemsters afstand te laten nemen van dat verleden en een nieuw begin te maken.

B-Fit

Gezondheid

B-Fit is een integraal, meerjarig (2-3 jaar), programma gericht op het voorkomen van overgewicht onder jeugdigen van 2 tot en met 18 jaar. Het programma bestaat uit drie varianten gericht op een leeftijdscategorie, zoals bijvoorbeeld de categorie peuters van 2-4 jaar. Het programma wordt uitgevoerd door medewerkers van peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en scholen.

B.Slim beweeg meer.eet gezond

Gezondheid, lage SES, taal en migratie, opgroeien en opvoeden

De wijkgerichte meerjarenaanpak wil overgewicht bij kinderen van 0-12 jaar met een lage SES en/of allochtone afkomst voorkomen, vroegtijdig opsporen en terugdringen. Met behulp van sleutelfiguren uit de wijk en een activiteitenplan op maat wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de belevingswereld, wensen en behoeften van de doelgroep en bij bestaande initiatieven in de wijk.

Back in shape

Gezondheid

Back in shape zijn workouts voor pas bevallen vrouwen vanaf zes weken na de bevalling die erop gericht zijn het gehele lichaam weer aan te sterken met speciale aandacht voor herstel en versterken van de core, de bekkenbodemspieren en het opbouwen van stabiliteit, coördinatie en conditie. De workouts zijn daarnaast bedoeld om moeders te motiveren ook voor de langere termijn een workout routine vast te houden.

Basic Trustmethode

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

De Basic Trustmethode is een kortdurende interventie voor kinderen van 2 t/m 12 jaar met (ernstige) gedrags- en/of emotionele problemen en hun (professionele) opvoeders, waarbij tevens sprake is van problemen in de gehechtheidsrelatie. De hulpverlening betsaat uit acht tot twaalf sessies waarin - met behulp van videofeedback - wordt gewerkt aan het terugdringen van de problemen door middel van versterking van de gehechtheidsrelatie.

Begrijp me goed

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Begrijp me goed' richt zich op de communicatie over seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij lager opgeleide jongeren van 14 tot 18 jaar. Beeldfragmenten over miscommunicatie tussen jongeren op relationeel en seksueel gebied worden via interactieve, activerende werkvormen in de groep besproken.

Bemoeizorg in de Jeugdgezondheidszorg

Psychische gezondheid en ggz, gezondheid, opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Bemoeizorg wordt ingezet als er via reguliere JGZ-contacten geen werkbaar contact is met het gezin en/of ketenpartners signalen over een gezin hebben ontvangen. Kenmerkend is de actieve, outreachende werkwijze gericht op het bereiken van overeenstemming over een hulpvraag, het opstellen van een gezinsplan en toeleiding naar zorg op maat, met ondersteuning vanuit het sociale netwerk van het gezin.

Ben ik in Beeld

Opgroeien en opvoeden, lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Ben ik in Beeld is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar uit met name achterstandsgroepen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Aan de hand van het verbeteren van de interactiestrategieën van pedagogisch medewerkers wordt gewerkt aan het stimuleren van de brede (taal)ontwikkeling van kinderen om hen beter voor te bereiden op hun schoolloopbaan. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers door training en begeleiding.

Betere Start

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden, onderwijsachterstanden

Betere Start is bedoeld voor (ex-) gedetineerde moeders rond het einde van hun detentie, gedurende de overgang van detentie naar een thuisomgeving waar zij weer de zorg voor hun jonge kinderen zullen gaan dragen. De motivatie van moeders om kun kinderen een ‘betere start’ te geven is het uitgangspunt van de interventie. Tegen het einde van hun detentie nemen de moeders deel aan 14 wekelijke groepssessies van twee uur waarin wordt gewerkt aan het versterken van cognitieve en gedragsmatige vaardigheden.

Beweeg Wijs

Gezondheid

Beweeg Wijs bevordert de lichamelijke activiteit van kinderen van 2-12 jaar in de kinderopvang, het reguliere en speciale basisonderwijs en de naschoolse opvang door spel- en beweegmogelijkheden te verbeteren. Er worden speelzoners ingericht, voldoende speelmaterialen en spelletjes klaargezet, speelbegeleiders ingezet en kinderen uit groep 7/8 opgeleid tot junior coaches die dagelijks op het plein beschikbaar zijn.

Beweegkriebels

Gezondheid

Met Beweegkriebels worden baby's, dreumesen en peuters uitgedaagd om te spelen en te bewegen. De interventie kan worden toegepast binnen organisaties waar kinderen van 0 tot 4 jaar komen. Beweegkriebels richt zich op de mogelijkheid om spelenderwijs bewegen te integreren in de dagelijkse structuur. Bewust bewegen met baby’s, dreumesen en peuters vraagt bijzondere vaardigheden zoals creativiteit, begeleiding en spelinzicht. Beweegkriebels gaat in op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

BoekStart/BoekenPret

Taal en migratie, lage SES

Boekstart/Boekenpret is een leesbevorderingsprogramma voor kinderen van 0-6 jaar. Het project streeft ernaar de leescultuur die kinderen omgeeft te bevorderen, waardoor uiteindelijk de taalontwikkeling en het leesgedrag van deze kinderen gestimuleerd wordt.

Caring Dads

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden

Caring Dads is een groepsinterventie voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling. Het richt zich specifiek op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder.

CenteringPregnancy

Lage SES, gezondheid, taal en migratie, opgroeien en opvoeden

CenteringPregnancy is een nieuwe vorm van verloskundige zorg. Zwangeren volgen, samen met andere zwangeren die in dezelfde periode zijn uitgerekend, bijeenkomsten bij de verloskundige. Daarin zijn de individuele medische controles opgenomen, maar is ook specifiek aandacht voor het leren van elkaar, community building en onderlinge steun en empowerment.

Coach je kind

Taal en migratie, lage SES, opgroeien en opvoeden

Coach je kind biedt opvoedingsondersteuning aan Turkse en Marokkaanse ouders met een kind van 0-23 jaar. Doel is vermindering van opvoedingsonzekerheid en opvoedingsonmacht door het versterken en ontwikkelen van opvoedcompetenties.

Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen

Opgroeien en opvoeden, gezondheid

Communicatie en interactie is meer dan samen praten en spelen' is een integrale video-interactie, gericht op kinderen van 0-12 jaar die gebruikmaken van de kinderopvang en/of onderwijs. Tijdens verzorgingsmomenten, activiteiten, spelondersteuning en andere dagelijkse routines maken pedagogisch medewerkers video-opnames van 5-10 minuten waarop andere medewerkers vervolgens reflecteren.

Cursus Vrouw en Gezondheid

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

De cursus Vrouw en Gezondheid is ontwikkeld voor vluchtelingen en migranten, veelal nieuwkomers en asielzoekers. Aanleiding is het voorkomen van vrouwelijke genitale verminking.

De VertrekTraining

Gezondheid, opgroeien en opvoeden

De VertrekTraining is een individuele training waarin een jongere intensieve begeleiding krijgt bij het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De VertrekTraining kenmerkt zich door een outreachende aanpak. De jongere doorloopt met een VertrekTrainer een traject waarin gewerkt wordt aan het uitstippelen van zijn toekomst, het zoeken naar onderdak, het regelen van inkomen, opleiding en/of werk, een passende vrijetijdsbesteding en het vinden van geschikte mensen om op terug te vallen.

Een gezonde start

Gezondheid

De scholing 'Een gezonde start' richt zich op het ontwikkelen van kennis en vaardigheden over voeding, beweging en opvoeding voor pedagogisch medewerkers in opleiding en voor pedagogisch medewerkers die al werkzaam zijn in de opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar.