Zoek interventies

Interventies

Aantal gevonden interventies 100

Een kindje krijgen

Gezondheid, opgroeien en opvoeden, lage SES

Een kindje krijgen stimuleert een gezonde ontwikkeling van kinderen, door bij ouders prenatale stress en angst weg te nemen en door geloof in eigen kunnen, sociale steun en gezondheidsvaardigheden te stimuleren.

Eetplezier en beweegkriebels Ouderworkshop

Gezondheid, opgroeien en opvoeden

Eetplezier en beweegkriebels is een 2 uur durende workshop voor ouders met kinderen van 0 - 4 jaar. Het doel is ouders inzicht te geven in de rol van voorbeeldgedrag en opvoeding, en hen te stimuleren vaker opvoedstrategieen (op het gebied van eten en bewegen) toe te passen die een gezonde leefstijl bij hun kind(eren) te bevorderen.

Families First

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden

Families First is intensieve crisishulp aan gezinnen met als doel om het gezin bij elkaar te houden en uithuisplaatsing van één of meer kinderen te voorkomen. De veiligheid van de kinderen staat voorop. De hulp sluit aan bij de behoeften van het gezin en is gericht op het vergroten van de competenties van gezinsleden door middel van het versterken van datgene wat goed gaat en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

FitGaaf!

Gezondheid

Met FitGaaf! leren kinderen structuur en routine in dagelijks gezond eet-, drink en beweeggedrag aan in de thuissituatie. Tegelijkertijd biedt het inzicht in de eigen prestaties op het gebied van gezond eten, drinken en bewegen. De bij FitGaaf! ingezette stickers zijn daarnaast een vorm van motivatie en positieve bekrachtiging om waar nodig gezonder te eten, drinken en meer te bewegen.

Gewichtige Gezinnen Mini

Gezondheid, lage SES, opgroeien en opvoeden

Gewichtige gezinnen mini is een interventie die zich richt op kinderen van twee tot vier jaar met (een risico op) overgewicht of obesitas en hun ouders of verzorgers. Het doel van de interventie is om een gedragsverandering bij de ouders en het kind te bewerkstelligen op het gebied van voeding, beweging en opvoeding.

Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ-methodiek)

Gezondheid, taal en migratie, opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

Met de GIZ-methodiek maak je in een gesprek samen met ouders en/of jeugdigen een analyse van hun krachten en behoeften. Uit het gesprek komt een gezamenlijke inschatting van de ondersteuning die het beste past bij het gezin: bijvoorbeeld positieve bevestiging, aanvullende zorg of urgente ondersteuning. Deze inventarisatie vormt de basis voor een mogelijk ondersteuningsplan.

Gezin Centraal

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

Gezin Centraal is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezin waarbij sprake is van ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Gezin Centraal is een gezinsgecentreerde vorm van ambulante gezinshulpverlening. De hulp wordt zoveel mogelijk in de dagelijkse leefomgeving van het gezin vormgegeven.

Girls Talk+

Gezondheid, psychische gezondheid en ggz, lichamelijke ontwikkeling, lage ses, seksuele ontwikkeling

Girls' Talk+ is een groepscounselingsprogramma voor meisjes/jonge vrouwen die een verhoogde kans lopen op het meemaken van negatieve seksuele ervaringen. Ze praten in groepsverband over hun ervaringen, gedragingen en risico's.

Gordon-training: Effectief communiceren met kinderen

Opgroeien en opvoeden

De Gordon-curus 'Effectief omgaan met kinderen' is een preventieve oudercursus voor ouders en opvoeders van kinderen tussen 2 en 12 jaar met als doel de benodigde, specifieke communicatievaardigheden voor de opvoeding van hun kind te verwerven.

Home-Start

Opgroeien en opvoeden

Home-Start is een laagdrempelig, preventief programma waarin getrainde vrijwilligers ouders helpen hun opvoedvaardigheden en sociale netwerk te versterken.

Hou je mond gezond

Gezondheid

Bij Hou je mond gezond staat het bezoek aan een mondzorgverlener aan de kinderopvang of klas centraal. Kinderen maken kennis met mondgezondheid en krijgen inzicht in het belang van een goede mondverzorging.

HouVast, stut en steun voor gezinnen van ouders met een LVB

(Licht) verstandelijke beperking, opgroeien en opvoeden

HouVast is een ambulant zorgaanbod voor ouders met een licht verstandelijkee beperking (LVB) die opvoedproblemen hebben of dreigen te krijgen. Het doel is dat de ouders in staat zijn om hun kinderen veilig en 'goed genoeg' op te voeden. Hiertoe wordt gemiddeld twee uur per week gewerkt aan acceptatie van hulp, het bouwen van een steunend netwerk en het vergroten van opvoedvaardigheden.

Instapje

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES, onderwijsachterstanden

Instapje is een gezinsgericht stimuleringsprorgramma waarbij ouders wekelijks een huisbezoek krijgen van een Instapje-medewerker die - bij voorkeur- afkomstig is uit dezelfde etnische groep en dezelfde taal spreekt als de ouders. De ouders leren aan de hand van vuistregels voor interactie en concrete spelactiviteiten hoe ze de ontwikkeling van hun kind kunnen stimuleren.

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG)

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

Integratieve Therapie voor Gehechtheid en Gedrag (ITGG) is een psychotherapeutische interventie voor kinderen tot 18 jaar met meervoudige beperkingen en ernstige gehechtheids- en gedragsproblemen waarbij eerdere interventies gericht op de dagelijkse begeleiding en leefsituaties niet effectief waren. Het programma bestaat uit het opbouwen van een gehechtheidsrelatie, gedragstherapie en generalisatie naar de dagelijkse omgeving.

Intensief Ambulante Gezinsbegeleiding (IAG)

Opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling, gezondheid

Deze interventie is gericht op gezinnen met kinderen van elke leeftijd die meerdere en complexe problemen hebben en veelal moeilijk toegankelijk zijn voor hulpverleners. Het hoofddoel van IAG is dat de kinderen thuis in het gezin kunnen blijven wonen of opnieuw thuis kunnen wonen. Deze thuissituatie voorziet in de minimale basiszorg waarbij sprake is van de juiste omstandigheden en die daarmee ook voldoende veilig is.

Je lijf, je lief

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Het lesprogramma is bedoeld voor moeilijk lerende jongeren en jongeren met een lichte verstandelijke beperking uit het eerste en tweede jaar van het praktijkonderwijs, in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar. Het programma besteeds uitgebreid aandacht aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en behandelt in vijf lessen de volgende thema's: beelden en verwachtingen van elkaar op basis van uiterlijke kenmerken, dubbele moraal die jongeren hanteren, het aangeven van grenzen en het grenzen herkennen bij elkaar en omgaan met groepsdruk.

Jong geleerd, thuis gedaan

Lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

‘Jong geleerd, thuis gedaan’ is een programma voor kinderen van twee tot zes jaar met een taal- en/of ontwikkelingsachterstand en hun ouders. Het programma sluit aan bij de VVE-methode waaraan het kind meedoet. De doelstelling van het programma is het vergroten van de onderwijskansen van deze groep kinderen, door het bevorderen van een ondersteunende en stimulerende leeromgeving thuis en het vergroten van ouderbetrokkenheid en onderwijsondersteunend gedrag bij de ouders. In een traject van twaalf weken worden bij het gezin thuis samen met ouders en kind activiteiten als voorlezen en spelen uitgevoerd, gericht op het actuele VVE-thema.

Kaleidoscoop

Opgroeien en opvoeden, lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Kaleidoscoop is een educatief programma voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar, afgeleid van het Amerikaanse High/Scope programma. Het wordt uitgevoerd in een doorgaande lijn van de peuterspeelzaal naar groep 1 en 2 van de basisschool.

KopOpOuders

Gezondheid, psychische gezondheid en ggz, opgroeien en opvoeden

KopOpOuders is een online cursus voor ouders en partners van ouders met psychische en/of verslavingdsproblemen met minimaal één kind in de leeftijd van 1-18 jaar. De cursus is gericht op het bevorderen van het psychosociaal welbevinden van de kinderen door vergroting van de opvoedcompetentie van de ouders.

Kortdurende Video-Hometraining (K-VHT) in gezinnen met jonge kinderen

Gezondheid, opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

K-VHT is een preventieve methodiek die wordt ingezet bij oudersdie spanning ervaren in de opvoeding van hun kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Centraal in de methodiek staat het met de ouders bekijken en bespreken van korte video-opnames van de 'alledaagse omgang' thuis, waarbij de focus ligt op initiatieven van het kind en het contact tussen ouders en kind.