Zoek interventies

Interventies

Aantal gevonden interventies 100

Lang leve de liefde - mbo

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Lang Leve de Liefde - mbo is een lesprogramma voor het geven van seksuele en relationele vorming aan jongeren en is afgestemd op de ervaring en het denkniveau van leerlingen in het mbo.

Lekker Fit! Kinderdagverblijf

Gezondheid

Lekker Fit! Kinderdagverblijf wil een gezond voedingspatroon en een toename van lichaamsbeweging realiseren bij kinderen tot 4 jaar op het kinderdagverblijf. Gedurende een jaar oefenen de pedagogisch medewerkers met het aanbieden van meer gezonde voeding, minder ongezonde voeding en meer gestructureerde beweegactiviteiten.

LOGO3000

Taal en migratie, onderwijsachterstanden

LOGO3000 is een interventie voor peuters en kleuters en heeft als doel dat alle kinderen minimaal de 3000 woorden uit de Basiswoordenlijst Amsterdamse Kleuters (BAK) kennen voordat ze naar groep 3 gaan. Dit doel wordt bereikt door leerkrachten en pedagogisch medewerksters handvatten te bieden om woordenschatuitbreiding als een routine in te zetten. In drie jaar tijd worden de woorden aangeleerd met behulp van leerkrachtkaarten, woordwebben, praatplaten en de woordkalender.

Love & Sens(e)uality, liefdeslessen voor en door jongeren

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

De focus van de interventie ligt op het bevorderen van de seksuele gezondheid van studenten op het ROC om onbedoelde zwangerschap, soa/hiv besmetting, homonegativiteit en seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Daarnaast staan informatievoorziening over adequate hulpverlening/zorg op het terrein van Seksuele Gezondheid centraal, zoals de website www.sense.info en de spreekuren Seksuele Gezondheid van de GGD. Het succes van het project is gefundeerd op de inzet van 'peereducatie': studenten van het ROC worden getraind om voorlichting te geven aan andere studenten van het ROC.

Make a move

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Make a move is een groepsprogramma over seksualiteit en relaties voor laagopgeleide jongens van 12 t/m 17 jaar. Het programma is ontwikkeld voor jongens die specifieke zorg en aandacht nodig hebben voor een gezonde seksuele ontwikkeling om problemen, zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, in de toekomst te verkleinen.

MeMoSa (Mentormoeders bij huiselijk geweld)

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, psychische gezondheid en ggz

Mentormoeders coachen vrouwen die zwanger zijn of moeder die de zorg hebben over thuiswonende kinderen en waarbij (vermoedelijk) sprake is van partnergeweld. Het gaat om vrouwen voor wie de drempel naar professionele hulpverlening te hoog is en die vaak in een isolement leven. De mentormoeder is een semi-vrijwilliger met minimaal een mbo-opleiding in de zorg.

Mind-Spring: opvoedingsondersteuning

Psychische gezondheid en ggz, taal en migratie, opgroeien en opvoeden

Mind-Spring is een preventief interventie programma voor vluchtelingen en asielzoekers in hun eigen taal en aansluitend bij hun cultuur. Er zijn twee modules: psycho-educatie en opvoedingsondersteuning. In de module opvoedingsondersteuning staat het opvoeden tussen twee culturen centraal. Het gaat om ondersteuning van de rol als ouder: bewustwording, keuzes maken en zelfevaluatie van de eigen opvoedingsstijl.

Mind2Care - vragenlijst voor zwangere vrouwen

Gezondheid, psychische gezondheid en ggz

De Mind2Care vragenlijst is gemaakt om tijdens de zwangerschap te vragen naar hoe het met de zwangere cliënt gaat, zowel lichamelijk als psychisch. Op basis van de antwoorden van de cliënt wordt - als het nodig is - een advies opgesteld over begeleiding of behandeling tijdens de zwangerschap.

Moeders Informeren Moeders (MIM)

Gezondheid, taal en migratie, opgroeien en opvoeden

MIM is een programma voor moeders met een eerste kind tussen 0 en 18 maanden. Getrainde vrijwilligers (ervaren moeders) gaan maandelijks op bezoek bij de moeders en praten aan de hand van een praatpapier en beeldmateriaal met hen over de opvoeding en verzorging van hun kind.

Multifocus

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling

De methode Multifocus helpt multiprobleemgezinnen de geweldspiraal door te breken. Een intensief casemanager heeft de regie in handen en combineert samen met ketenpartners crisishulpverlening met systeemgerichte hulp.

Negen maanden niet

Gezondheid, opgroeien en opvoeden

Alcohol vrij zwanger is een online advies-op-maat programma met als doel zwangere vrouwen te laten stoppen met het gebruiken van alcohol. Via het online programma krijgen zwangere vrouwen die alcohol gebruiken op drie momenten in hun zwangerschap inzicht in de effecten van alcoholgebruik op de foetus en feedback op hun motivatie om te blijven drinken of om te stoppen.

Nijntje Beweegdiploma

Gezondheid, lichamelijke ontwikkeling

Via het Nijntje Beweegdiploma krijgt het kind alle ruimte om zichzelf zo optimaal mogelijk te ontwikkelen. De KNGU biedt lokale aanbieders die bij willen dragen aan de motorische ontwikkeling van kinderen het Nijntje Beweegdiploma: een veilig en verantwoord lesprogramma.

NIKA

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

NIKA richt zich op kinderen (en hun ouders) van 9 maanden tot 6 jaar die een verhoogd risico lopen op gedesorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord hechtingsgedrag. Tijdens gemiddeld vijf sessies wordt met behulp van video feedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten, verstorend en beangstigend opvoedgedrag van de ouders afgeleerd en sensitief opvoedgedrag aangeleerd.

Nu niet Zwanger

Psychische gezondheid en ggz, gezondheid, opgroeien en opvoeden

Nu Niet Zwanger ondersteunt kwetsbare (potentiële) ouders in het nemen van de regie over hun kinderwens door het gesprek aan te gaan over kinderwens, seksualiteit en anticonceptie. Het programma sluit aan bij hun leefwereld en kijkt samen naar hun vragen, behoeften, barrières en mogelijkheden. Zo kunnen ongeplande ongewenste zwangerschappen worden voorkomen. Eerste resultaten van het programma laten zien dat 80% van de deelnemers ervoor kiest om bewust hun kinderwens uit te stellen door vrijwillig over te gaan op adequate anticonceptie.

Opgroeien met liefde

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Opgroeien met liefde' richt zich op ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar en wil ouders beter toerusten om hun kinderen seksueel op te voeden.

Opstapje

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES, onderwijsachterstanden

Opstapje is een gezinsgericht stimuleringsprogramma in de kinderopvang, waarbij het programma een betere aansluiting op de basisschool bevordert van twee- tot vierjarige kinderen uit achterstanssituaties. Het programma richt zich op het stimuleren van de ontwikkeling van het kind en anderzijds op de bevordering van de kwaliteit van de ouder-kindinteractie.

Ouder-baby interventie

Psychische gezondheid en ggz, opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

De Ouder-baby interventie is een (geïndiceerde) preventieve interventie, gericht op depressieve moeders met een jong kind (tot en met 12 maanden). Doel is het verbeteren van de interactie tussen moeder en kind en de sensitieve responsiviteit van de moeder. Bij de interventie wordt aan de hand van video-opnamen aan de ouders stapsgewijs geleerd welke signalen je kunt zien, hoe je daarop kunt reageren en hoe je op een plezierige manier contact maakt met je kind. Ook worden praktische opvoedingsadviezen gegeven.

Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit

Opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

De module 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' is bedoeld voor ouders van wie een kind langdurig uit huis geplaatst is bij een pleeggezin. Gedurende een jaar ondersteunen pleegzorgbegeleiders de ouders bij het proces om emotionele intstemming te kunnen geven aan het feit dat hun kind opgroeit in een pleeggezin.

Ouderkracht

Gezondheid, (licht) verstandelijke beperking, opgroeien en opvoeden

Ouderkracht is bedoeld voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-21 jaar die kampen met opvoedingsvraagstukken en opvoedingsproblemen, die met beperkte ondersteuning opgelost kunnen worden. Ouderkracht is een mediatietraining waarbij ouders worden versterkt in effectieve opvoedingsvaardigheden om het gedrag van het kind te veranderen.

Ouderschap Blijft

Opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Ouderschap Blijft is een vorm van omgangsbemiddeling en - begeleiding voor kinderen van 0-12 jaar en hun scheidende of gescheiden ouders waarbij omgang met de uitwonende ouder niet plaatsvindt of problematisch verloopt. De oorzak hiervan ligt in (chronische) conflicten tussen de ouders.