Zoek interventies

Interventies

Aantal gevonden interventies 100

Ouderschap na scheiding

Opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Ouderschap Na Scheiding is een vorm van omgangsbemiddeling voor gescheiden ouders van minderjarige kinderen die niet op eigen kracht met elkaar kunnen samenwerken bij de opvoeding van hun kinderen. Met behulp van mediatietechnieken, oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering helpt de interventie ouders om constructiever te overleggen en samen te werken en helpt de interventie kinderen om onbelast contact met beide ouders te hebben.

Overbruggingsplan (voor kinderen met overgewicht)

Gezondheid, opgroeien en opvoeden

Het Overbruggingsplan is een interventie voor de jeugdgezondheidszorg om kinderen met overgewicht en hun ouders te ondersteunen bij het verbeteren van hun leefstijl, om verdere gewichtstoename van het kind in vergelijking met de lengtetoename te voorkomen.

Parent-Child Interaction Therapy (PCIT)

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Parent-Child Interaction Therapy is een geprotocolleerd behandelprogramma voor kinderen van 2-7 jaar met gedragsproblemen en hun ouders. Door het vergroten van de opvoedingsvaardigheden van de ouders beoogt de interventie de gedragsproblemen bij kinderen en de stress van ouders te verminderen.

Peuterplein en Kleuterplein

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES, onderwijsachterstanden

Peuterplein en Kleuterplein is een integraal centrumgericht programma voor kinderen van 0 - 6 jaar dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het programma richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal, lezen en woordenschat. Peuterplein is opgebouwd rond 8 thema's en Kleuterplein rondom 16 thema's. Ieder thema bevat spelactiviteiten voor 3 à 4 weken.

Piramide

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES, taal en migratie

Piramide is een educatieve aanpak voor alle kinderen van 0 tot 7 jaar op kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, bij gastouders en in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Via 11 thema's wordt een brede ontwikkeling gestimuleerd. Er wordt een basis gelegd voor zelfsturing en leerprocessen op school en het voorkomen of inlopen van achterstanden door voor- en vroegschoolse educatie.

Pleegouder-Pleegkind Interventie

Opgroeien en opvoeden, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

De Pleegouder-Pleegkind interventie is bedoeld om de relatie van pleegouders met hun jonge pleegkind (0-4 jaar) te verbeteren door ze te ondersteunen in het opbouwen van een relatie met het kind. Pleegouders leren met behulp van psycho-educatie en video-opnamen hoe zij het beste met hun pleegkind kunnen omgaan, zodat de kans op voortijdig afbreken van de pleegzorgplaatsing afneemt.

POP-poli

Psychische gezondheid en ggz, gezondheid

De POP-poli (Psychiatrie, Obstetrie (verloskunde) en Pediatrie (kindergeneeskunde)) biedt hulp aan vrouwen met psychische klachten voor, tijdens en/of na de zwangerschap.

preSPARK

Opgroeien en opvoeden, gezondheid, psychische gezondheid en ggz

De preSPARK is een gestructureerd vraaggesprek waarmee in dialoog besproken wordt over welke thema's aankomende ouders vragen/zorgen/problemen hebben, hoe belastend deze zijn en of er ondersteuning gezocht werd, en of deze effectief was. Ook wordt er een inschatting gemaakt van de huidige zorgbehoefte door zowel ouder als jeugdverpleegkundige. Hieruit volgt gezamenlijke besluitvorming over het best passende vervolg met een onderbouwde risico inschatting. Er worden in overleg met de aanstaande ouders tot slot concrete afspraken gemaakt.

Samen misbruik de baas

Gezondheid, seksuele ontwikkeling, (huiselijk) geweld en kindermishandeling, (licht) verstandelijke beperking

De methode richt zich op vrouwen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Binnen een lotgenotengroep krijgen de deelneemsters inzicht in de gevolgen van seksueel misbruik en gaan ze aan de slag met schuld- en schaamtegevoelens.

SamenStarten

Gezondheid, opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

SamenStarten wordt toegepast door jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen om de psychosociale ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte te ondersteunen. Kenmerkend is de samenwerking tussen partners in het brede jeugddomein, een specifiek gespreksprotocol en het stapsgewijze volgsysteem. SamenStarten wordt binnen de JGZ toegepast tijdens de contactmomenten voor kinderen tot vier jaar oud.

Shantala Babymassage Individueel

Opgroeien en opvoeden, gezondheid

De interventie combineert babymassage met opvoedingsvoorlichting en voorlichting over verzorging. De focus van de cursus ligt op het vergroten van de sensitiviteit van de moeder en het verbeteren van het contact tussen de moeder en de baby. De behoefte van de moeder staat centraal, zij leert haar eigen baby te masseren en in te spelen op de behoeften van het kind.

Signs of Safety

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden

Signs of Safety is een oplossingsgerichte benadering gericht op het creëren van veiligheid voor kinderen in situaties waar sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling. In alle fasen van het traject is er een partnerschap met het gezin en de direct betrokkenen. Onderdeel van de aanpak is het organiseren van een netwerkbijeenkomst, het opstellen van een veiligheidsplan samen met het gezin en alle betrokkenen, en het toezien op naleven van de afspraken door professionals en netwerk.

Simpel Fit!

Gezondheid, lage SES, opgroeien en opvoeden

De cursus Simpel Fit! is een cursus over opvoeding, voeding en bewegen en is gericht op Turkse moeders met kinderen met (dreigend) overgewicht of obesitas. De cursus wordt gegeven aan de moeders omdat zij binnen de Turkse gemeenschap een grote invloed hebben op het gedrag van hun (jonge) kinderen.

Smakelijke Eters

Gezondheid, lage SES, opgroeien en opvoeden

De workshop 'Smakelijke eters' is een eenmalige 2 uur durende praktische workshop voor ouders, waarin de smaakontwikkeling van kinderen centraal staat. Tijdens de workshop ervaren ouders zelf wat een kind meemaakt als het iets nieuws moet leren eten. Discussie tussen ouders over eetgedrag wordt zo op gang gebracht en ouders wisselen tips en adviezen uit.

Speelplezier

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Speelplezier is een centrumgericht educatief programma voor kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar uit kansarme milieus. Het deels gestructureerd en deels open programma wordt uitgevoerd in peutergroepen, de kinderopvang en groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Het biedt beroepskrachten een vaste structuur in de vorm van dagelijkse speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren.

Spel aan huis

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES

Spel aan Huis is een preventief programma dat spelstimulering en informele opvoedingsondersteuning biedt aan gezinnen met kinderen in de leeftijd van 1,5 t/m 7 jaar. De spelbegeleiding vindt plaats in de thuissituatie en wordt verzorgd door stagiair(e)s van een (sociaal) pedagogische opleiding.

Sporen

Opgroeien en opvoeden, lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Sporen is een integrale pedagogische aanpak gericht op zowel brede ontwikkelingsstimulering van kinderen van 0-7 jaar als op actieve participatie van hun ouders aan het educatieproces

Startblokken

Opgroeien en opvoeden, lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Startblokken is een educatieve methode voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Het programma bevordert een brede persoonsontwikkeling bij kinderen van 0 tot 8 jaar. Doel van het programma is om de kansen op schoolsucces te vergroten.

Stevig Ouderschap

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, gezondheid, opgroeien en opvoeden

Stevig Ouderschap geeft gezinnen met een minder makkelijke start een steuntje in de rug. Met circa vier prenatale en zes tot tien postnatale huisbezoeken (tot de kinderleeftijd van 2 jaar) van een speciaal opgeleide jeugdverpleegkundige worden ouders geholpen hun zelfvertrouwen en zelfredzaamheid te vergroten en hun sociale netwerk te versterken. De methode gaat uit van eigen kracht, eigen behoeften en eigen invulling.

Taallijn

Lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Taallijn is een programma voor deskundigheidsbevordering van leidsters en leerkrachten. Het doel van Taallijn is taalachterstand bij taalzwakke kinderen te voorkomen of te beperken, door interactievaardigheden van leidsters of leerkrachten te vergroten en de effectiviteit van taalstimulering in de voor- en vroegschoolse periode te versterken. Taallijn kan zelfstandig uitgevoerd worden of naast veelgebruikte VVE-programma's.