Zoek interventies

Interventies

Aantal gevonden interventies 100

Taskforce Rookvrije start

Gezondheid

Elk kind heeft recht op een rookvrije start. Alle zorgprofessionals - van verloskundige tot jeugdarts - slaan daarvoor de handen ineen in de Taskforce Rookvrije Start. Het doel van de Taskforce is dat meer (aanstaande) ouders stoppen met roken en rookvrij blijven. De Taskforce bevordert multidisciplinaire zorg, agendeert het onderwerp en verbetert de kennis van professionals en publiek.

Test je leefstijl

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling, gezondheid

Testjeleefstijl.nl is een persoonlijke, digitale en online leefstijltest. Het bestaat uit een testfase waarin mbo-studenten vragen beantwoorden over leefstijlthema's als alcohol, beeldschermgedrag, bewegen, seksualiteit, roken, voeding, drugsgebruik en sociaal emotionele thema's. De school kan aanvullen met fysieke metingen. De test geeft aan op welke punten een jongere gezond leeft en geeft feedback op wat er beter kan. De student maakt vervolgens zelf een actieplan met doelen waar hij/zij het komende jaar aan wil werken.

Themis

Taal en migratie, opgroeien en opvoeden, onderwijsachterstanden, lage ses

Themis is een inburgeringscursus voor nieuwkomers met een lage vooropleiding die gebruik maakt van een probleemgestuurde participatieve leermethode. Empowerment staat centraal in de methode. Er wordt nadruk gelegd op het verwerven van sociale competenties, waarmee mensen zichzelf kunnen organiseren op basis van zelf gestelde doelen.

Tijd voor Toontje

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden

Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders in de (vrouwen)opvang, die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Met behulp van beeldend materiaal, handpopschildpad Toontje, wordt getracht de veerkracht van kinderen te versterken aan de hand van vier thema's: de kracht van fijne dingen doen, veilig boos zijn, van wie hou je? en herinneringen.

TOS behandelgroepen

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, onderwijsachterstanden

TOS behandelgroepen richten zich op peuters van 2 tot 4 jaar met een taalontwikkelingsstoornis en een normale ontwikkeling op andere gebieden. Aan de hand van een multidisciplinaire groepsgerichte en individuele benadering worden de sociaal-communicatieve vaardigheden van de kinderen gestimuleerd waardoor hun taalachterstand verminderd wordt en meer in balans gebracht wordt met de andere ontwikkelingsgebieden.

Trammelant in Tandenland

Gezondheid, lage SES, taal en migratie

Trammeland in Tandenland is een mondgezondheidsprogramma voor kinderen van 2-8 jaar en hun ouders. Het programma speelt zich af op school, thuis en bij de professionals. De materialen uit dit programma ondersteunen de kinderen en hun ouders bij het aanleren van goede mondgezondheidsgewoontes, waardoor cariës bij kinderen wordt voorkomen of afneemt.

Uk & Puk

Gezondheid, taal en migratie, lage SES, onderwijsachterstanden

Uk & Puk is een voorschools educatief programma voor achterstandskinderen van 0 tot 4 jaar. Het programma richt zich op de ontwikkelingsgebieden taal, rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motoriek. Aan de hand van thematische activiteiten wordt gewerkt aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Veerkracht

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, psychische gezondheid en ggz

Veerkracht is een interventie voor begeleiding van kinderen die met hun ouder(s) in de vrouwen- of de maatschappelijke opvang terechtkomen. Veerkracht is gericht op fysieke en emotionele veiligheid van kinderen en op het versterken van hun veerkracht. Ouders worden ondersteund om een goede opvoeder te zijn. Veerkracht geeft het sociaal netwerk een belangrijke betekenis voor de gezinnen.

Veilig groot worden

Gezondheid

Veilig groot worden is een preventiemethodiek gericht op het voorkomen van ongelukken bij kinderen van 0-4 jaar. Veilig groot worden is een combinatie van mondelinge, schriftelijke en digitale voorlichting en wordt gedragen door de jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en verloskundigen. De aanpak is gefaseerd en sluit aan bij de ontwikkeling van het kind.

Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline (VIPP-SD)

Opgroeien en opvoeden

VIPP-SD is een gedragsinterventie voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0 tot en met 6 jaar. Het programma wil gedragsproblemen voorkomen of verminderen door opvoedingsvaardigheden van ouders te versterken, met aandacht voor positieve interactie en sensitieve disciplineringstrategieën. Dit gebeurt in 6 huisbezoeken door middel van feedback op video-opnamen van interacties tussen ouder en kind.

Vlaggensysteem

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

De kern van het Vlaggensysteem is het adequaat beoordelen van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, het bespreekbaar maken van dat gedrag met andere professionele opvoeders en met de kinderen en jongeren zelf en het geven van een adequate pedagogische reactie.

Voor je het weet zijn ze groOt. Interactief theater over opvoeding, voeding en bewegen.

Gezondheid, opgroeien en opvoeden, taal en migratie

Voor je het weet zijn ze groOt is een ouderbijeenkomst over opvoeding, voeding en beweging, waarin interactieve theaterscenes en groepsbesprekingen met elkaar afgewisseld worden. Opvoeding rond de thema's beeldschermgebruik (computeren, tv kijken, etc.), actief (buiten)spelen, ontbijten en snoepen/snacken/gezoete dranken staat centraal.

VoorleesExpress

Taal en migratie, lage SES, onderwijsachterstanden

De VoorleesExpress leest voor aan kinderen (2 tot en met 8 jaar) met een taalachterstand. Ouders worden gedurende 20 wekelijkse huisbezoeken gestimuleerd en begeleid om het voorlezen over te nemen en de taalomgeving te verrijken.

VoorZorg

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden, gezondheid, lage SES, psychische gezondheid en ggz

VoorZorg is een programma voor zeer kwetsbare zwangeren die weinig opleiding hebben genoten en die te maken hebben met een cumulatie van risico's. Zij krijgen verpleegkundige ondersteuning via een intensief schema van huisbezoeken bij hun zwangerschap en bij de verzorging en opvoeding van hun kind, totdat het kind 2 jaar oud is.

Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens

Gezondheid, (licht) verstandelijke beperking, seksuele ontwikkeling

Cursus van elf groepsbijeenkomsten voor jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking. De jongvolwassenen zijn zich door de cursus meer bewust van hun eigen wensen en behoeften als het gaat om vriendschap, verkering, vrijen en hun eventuele kinderwens en beschikken over meer kennis hierover.

Wat doe jij?....Wensen en grenzen in de liefde

Opgroeien en opvoeden, seksuele ontwikkeling

Wat doe jij? Wensen en grenzen in de liefde' is een lessenserie die een onbedoelde zwangerschap wil voorkomen. In lessen op school wordt aandacht besteed aan kennis, attitude, inschatting van eigen gedrag, vaardigheden en opvattingen van de omgeving ten aanzien van seksuele interacties en anticonceptiegebruik en van (jong) ouderschap. Kracht van de interventie is dat jongeren oefenen met vaardigheden voor het aangeven van hun wensen en grenzen. Daarnaast worden informatie en handvatten aangereikt aan docenten en ouders om met kinderen in gesprek te gaan.

Wellmom-app

Gezondheid, psychische gezondheid en ggz

WellMom is een app die zwangere vrouwen helpt om positief te blijven tijdens en na de zwangerschap.

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz, (huiselijk) geweld en kindermishandeling

Zorgen voor getraumatiseerde kinderen is een training voor opvoeders van een (complex) getraumatiseerd kind (0-18 jaar). Opvoeden met kennis van trauma vergroot het vertrouwen van het kind in eigen capaciteiten, vergroot het gevoel van veiligheid en het gevoel de moeite waard te zijn. Opvoeders leren technieken en vaardigheden om het gedrag en de disfunctionele opvattingen van het kind te veranderen en leren manieren om de eigen opvoedingsstress te verminderen.

Zwanger Workout

Gezondheid, opgroeien en opvoeden

De Zwanger Workout is onderdeel van het Mom in Balance Sportprogramma en is specifiek samengesteld voor het zwangere lichaam. De Zwanger Workout traint en coacht zwangeren om sterk en fit te blijven en vertrouwen te hebben in hun lichaam tijdens en na de zwangerschap.

Zwanger, bevallen, een kind (ZBK)

Opgroeien en opvoeden, gezondheid

Zwanger, bevallen, een kind is een universele preventieve interventie voor aanstaande ouders. De interventie is bedoeld voor alle zwangeren en hun partners (of andere nauw betrokkenen) vanaf 20 weken zwangerschap. De interventie biedt een combinatie van zwangerschapsbegeleiding, voorbereiding op de bevalling en voorbereiding op het ouderschap.