Taallijn

Lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het beperken van de taalachterstand bij anderstalige kinderen en lage SES-kinderen, door interactievaardigheden van leid(st)ers/leerkrachten te vergroten en voorwaarden te beschrijven voor interactieve taalstimulering.

Beschrijving

Taallijn is een programma voor deskundigheidsbevordering van leidsters en leerkrachten. Het doel van Taallijn is taalachterstand bij taalzwakke kinderen te voorkomen of te beperken, door interactievaardigheden van leidsters of leerkrachten te vergroten en de effectiviteit van taalstimulering in de voor- en vroegschoolse periode te versterken. Taallijn kan zelfstandig uitgevoerd worden of naast veelgebruikte VVE-programma's.

Uitgevoerd door

Kinderopvang, school

Specifiek gericht op

Taalzwakke kinderen

Duur en intensiteit

Los of als onderdeel van centrumgericht programma voor VVE

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (volgen verplichte Taallijntraining en coaching op de werkvloer)
  • Het geleerde kunnen vertalen naar en toepassen in de praktijk. Om die reden bij voorkeur twee professionals op de groep om werken met kleine groepen mogelijk te maken

Deze interventie wordt verzorgd door Expertisecentrum Nederlands Universiteit Nijmegen & Sardes

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut