Ben ik in Beeld

Opgroeien en opvoeden, lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het stimuleren van de brede ontwikkeling van kinderen middels de door Stichting Leerplan Ontwikkeling en CED-Groep geformuleerde doelen, met als doel een soepele doorstroom naar groep 1 van het basisonderwijs en het voorkomen van onderwijsachterstanden.

Beschrijving

Ben ik in Beeld is bedoeld voor kinderen van 0 tot 4 jaar uit met name achterstandsgroepen op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Aan de hand van het verbeteren van de interactiestrategieën van pedagogisch medewerkers wordt gewerkt aan het stimuleren van de brede (taal)ontwikkeling van kinderen om hen beter voor te bereiden op hun schoolloopbaan. Daarnaast richt de interventie zich op het vergroten van de sensitieve responsiviteit van pedagogisch medewerkers door training en begeleiding.

Uitgevoerd door

Kinderopvang en peuterspeelzalen

Ook geschikt voor

Kinderen uit achterstandsgroepen

Duur en intensiteit

Centrumgerichte VVE-interventie

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Voldoen aan richtlijnen Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (2018)
  • Organisatorische randvoorwaarden zijn geregeld
  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. gevolgde VVE-training Ben ik in Beeld)
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur

Deze interventie wordt verzorgd door Stichting CED-Groep

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut