Gezin Centraal

Opgroeien en opvoeden, psychische gezondheid en ggz

Doel en verwacht resultaat

Herstel van de balans tussen draagkracht en draaglast van gezinnen door concrete, aantoonbare en duurzame gedragsverbetering. De (opvoedsings)vaardigheden van ouders en jeugdigen zijn versterkt, gedragsproblemen van het kind zijn verminderd, de door ouders ervaren opvoedingsbelasting is afgenomen en er is een versterkte samenwerking tussen ouders en het sociale netwerk van het gezin.

Beschrijving

Gezin Centraal is bedoeld voor jeugdigen van 0 tot 18 jaar en hun gezin waarbij sprake is van ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen. Gezin Centraal is een gezinsgecentreerde vorm van ambulante gezinshulpverlening. De hulp wordt zoveel mogelijk in de dagelijkse leefomgeving van het gezin vormgegeven.

Uitgevoerd door

Jeugdhulporganisaties (buurt- en wijkteams en specialistische instellingen), centra voor adolescenten psychiatrie, LVB-instellingen

Betrokken partners

Sociaal netwerk

Specifiek gericht op

Gezinnen waar sprake is van ernstige tot zeer ernstige opvoed- en opgroeiproblemen

Duur en intensiteit

Wekelijkse gezinsgecentreerde ambulante gezinshulpverlening

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals en hun leidinggevenden en gedragswetenschappers
  • Hanteren van een systeem van kwaliteitsmeting (de kwaliteitsmonitor) als vast onderdeel van het Gezin Centraal programma (inclusief aanleveren data op cliëntniveau via Bergop ten behoeve van resultaatmeting en meting behandelintegriteit)

Deze interventie wordt verzorgd door Pi Research

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut