Speelplezier

Opgroeien en opvoeden, taal en migratie, lage SES, taal en migratie, onderwijsachterstanden

Doel en verwacht resultaat

Het vergroten van de kansen van kinderen op een succesvolle schoolloopbaan, door stimulering van de spel- en taalontwikkeling in samenhang met de sociaal-emotionele, motorische en rekenen-wiskundeontwikkeling. De centrumgerichte aanpak vergroot de kans op een succesvolle schoolloopbaan. Door het werken met Speelplezier neemt de spelkwaliteit en de taalproductie van de kinderen toe.

Beschrijving

Speelplezier is een centrumgericht educatief programma voor kinderen van 2,5 jaar tot 6 jaar uit kansarme milieus. Het deels gestructureerd en deels open programma wordt uitgevoerd in peutergroepen, de kinderopvang en groepen 1 en 2 in het basisonderwijs. Het biedt beroepskrachten een vaste structuur in de vorm van dagelijkse speel-leerroutines voor spelstimulering en spelend leren.

Uitgevoerd door

Kinderopvang, peuterspeelzalen, voorscholen, basisonderwijs

Ook geschikt voor

Kinderen uit kansarme milieus

Duur en intensiteit

Centrumgericht educatief integraal VVE-programma

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (minimaal één of twee beroepskrachten met een Spelpleziercertificaat)
  • Gebruik geschikte materialen, ruimtes en apparatuur
  • Peutergroep bestaat uit maximaal 16 peuters, 2 opgeleide pedagogisch medewerkers en de kinderen nemen minimaal vier dagdelen per week deel aan het programma

Deze interventie wordt verzorgd door Speelpleziermethodiek

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut