Caring Dads

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling, opgroeien en opvoeden

Doel en verwacht resultaat

Het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling door de vader en/of het getuige zijn van huiselijk geweld van de vader tegen de moeder van het kind, om daarmee de ontwikkelingskansen van de kinderen en hun mogelijkheden tot herstel van eventueel opgelopen schade te vergroten. Na afronding van de Caring Dads groepsinterventie (na de tweede terugkomsessie na 5 maanden) wordt de veiligheid en de ontwikkeling van de kinderen tijdens een formele evaluatiebijeenkomst positief geëvalueerd door de gecertificeerde instelling jeugdbescherming en jeugdreclassering in samenwerking met de Raad en betrokken ouders (en eventueel hun netwerk). In strafrechtelijk kader is ook reclassering betrokken en evalueert ook positief.

Beschrijving

Caring Dads is een groepsinterventie voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling. Het richt zich specifiek op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder.

Uitgevoerd door

Trainers van drie reclasseringsorganisaties (3RO): Leger des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, Reclassering Nederland, Stichting Verslavingsreclassering GGZ Nederland.

Betrokken partners

Moeder, netwerkpartners (jeugdbescherming, slachtofferhulp, politie, reclassering, GGZ, die bij vaders, kinderen en moeders betrokken zijn vanwege kindermishandeling en/of huiselijk geweld

Duur en intensiteit

Zeventien wekelijkse groepsbijeenkomsten

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. het volgen van de opleiding Caring Dads inclusief certificering).
  • Aanwezigheid van gecoördineerd casemanagement
  • Betrokkenheid van de moeder
  • Aanwezigheid en regelen van organisatorische, materiële en financiële middelen die nodig zijn om Caring Dads uit te voeren

Deze interventie wordt verzorgd door Leger des Heils Jeugdbescherming en Reclassering

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de website van Movisie