Multifocus

(Huiselijk) geweld en kindermishandeling

Doel en verwacht resultaat

Het doorbreken van de geweldspiraal in multi-probleemgezinnen met behoud of herstel van de onderlinge relaties. Er vindt meer integrale hulpverlening plaats door ketenpartners en zij werken vanuit een gezamenlijke (systemische) visie.

Beschrijving

De methode Multifocus helpt multiprobleemgezinnen de geweldspiraal door te breken. Een intensief casemanager heeft de regie in handen en combineert samen met ketenpartners crisishulpverlening met systeemgerichte hulp.

Uitgevoerd door

Intensief casemanager vanuit gespecialiseerde hulp

Betrokken partners

Alle voor het gezin relevante ketenpartners

Specifiek gericht op

Gezinnen met complexe meervoudige problematiek waarbij eerdere meldingen van huiselijk geweld bekend zijn, het risico van escalatie of herhaling van geweld hoog wordt ingeschat en/of eerdere reguliere hulpverlening gericht op de aanpak van huiselijk geweld is vastgelopen

Duur en intensiteit

Intensieve, op systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals (o.a. volgen opleiding toepassen Multifocus)
  • Inzet van een intensief casemanager
  • Alle gezinsleden moeten behoud of herstel van onderlinge relaties willen
  • Afwezigheid van intiem terrorisme of seksueel misbruik van kinderen
  • Gezamenlijk vertrekpunt van en goede werkafspraken met ketenpartners

Deze interventie wordt verzorgd door Mutsaersstichting

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie