Themis

Taal en migratie, opgroeien en opvoeden, onderwijsachterstanden, lage ses

Doel en verwacht resultaat

Deelnemers hebben beter inzicht in de eigen leefwereld en zijn beter in staat actief deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. De sociaal-maatschappelijke, cognitieve en handelingscompetenties zijn verbeterd. Ook de taalvaardigheid is toegenomen. De opvoedingsmodule zorgt ervoor dat het bewustzijn, de kennis en vaardigheden op het gebied van opvoeden verbeterd zijn.

Beschrijving

Themis is een inburgeringscursus voor nieuwkomers met een lage vooropleiding die gebruik maakt van een probleemgestuurde participatieve leermethode. Empowerment staat centraal in de methode. Er wordt nadruk gelegd op het verwerven van sociale competenties, waarmee mensen zichzelf kunnen organiseren op basis van zelf gestelde doelen.

Uitgevoerd door

Welzijnsorganisaties, ROC's, zelfhulpgroepen en niet-gouvernementele organisaties (NGO's)

Specifiek gericht op

Niet-westerse immigrantenvrouwen zonder opleiding of met een zeer laag opleidingsniveau

Ook geschikt voor

Autochtone analfabete vrouwen

Duur en intensiteit

Cursus met twaalf lesmodules

Belangrijk voor een goed uitgevoerde interventie

  • Juiste opleiding en attitude van uitvoerend professionals
  • Indien mogelijk lessen koppelen aan praktijkoefeningen buiten de deur
  • Goede ondersteuning van participatie-initiatieven van de deelneemsters die zich ontwikkelen tijdens de vierde module
  • Koppelen aan een Maatjesprogramma verbetert de effectiviteit
  • Uitvoerder is de proceseigenaar

Deze interventie wordt verzorgd door Vantrood Educational Services

Kijk voor de uitgebreide beschrijving in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie